• Головна
  • На Хмельниччині шахрайка обікрала двох місцевих жителів
08:26, 19 липня 2022 р.

На Хмельниччині шахрайка обікрала двох місцевих жителів

На Хмельниччині шахрайка обікрала двох місцевих жителів

Пі­доз­рю­ва­на шах­рай­ським шля­хом за­во­ло­ді­ла ґад­же­та­ми у двох міс­це­вих жи­те­лів. До то­го ж, жін­ка і ра­ні­ше при­тя­гу­ва­ла­ся до від­по­ві­даль­нос­ті за шах­рай­ські дії. Тож за ско­єне їй мо­же заг­ро­жу­ва­ти до 3 ро­ків ув’яз­нення.

У лип­ні в Кра­си­ло­ві, що на Хмель­нич­чи­ні, до по­лі­ції звер­ну­ло­ся двоє гро­ма­дян із за­ява­ми про шах­рай­ські дії.

«Пер­ший ви­па­док став­ся 10 бе­рез­ня. Пі­доз­рю­ва­на по­обі­ця­ла сво­їй знайомій, 65-річ­ній міс­це­вій жи­тель­ці, зда­ти її мо­біль­ний те­ле­фон та план­шет в май­стер­ню, де ні­би­то її знайомий від­ре­мон­тує їх без­коштов­но. Жін­ка взя­ла ґад­же­ти, але так і не по­вер­ну­ла. По­тер­пі­ла дов­го че­ка­ла, не­од­но­ра­зо­во за­пи­ту­ва­ла про них знайому. Та ко­ли прой­шло вже по­над три мі­ся­ці, то зро­зу­мі­ла, що в ре­монт їх ніх­то не від­да­вав», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті на сво­їй сто­рін­ці Фей­сбу­к.

Ще од­ні­єю жер­твою шах­рай­ки став ін­ший міс­це­вий жи­тель. 15 трав­ня, поз­найомив­шись на ву­ли­ці із 55-річ­ним чо­ло­ві­ком, пі­доз­рю­ва­на поп­ро­си­ла в нього мо­біль­ний те­ле­фон, аби под­зво­ни­ти. Взяв­ши те­ле­фон, пра­во­по­руш­ни­ця ві­дій­шла по­го­во­ри­ти і не по­вер­ну­лась.

Піс­ля то­го, як по­тер­пі­лий звер­нувся до по­лі­ції, пра­во­охо­рон­ці опе­ра­тив­но вста­но­ви­ли осо­бу шах­рай­ки. А зго­дом до по­лі­ції звер­ну­лась і пер­ша по­тер­пі­ла, яка так і не до­че­ка­ла­ся тех­ні­ку з ре­мон­ту.

«Злов­мисни­цею ви­яви­лась 35-річ­на меш­канка м. Кра­си­ло­ва, яка ра­ні­ше вже при­тя­гу­ва­ла­ся до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за вчи­нен­ня шах­рай­ських дій», — заз­на­чи­ли в по­лі­ції.

Слід­чі Хмель­ницько­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції уже ого­ло­си­ли злов­мисни­ці про пі­доз­ру у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня за ч. 2 ст. 190 (Шах­рай­ство, вчи­не­не пов­торно) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Сан­кція стат­ті пе­ред­ба­чає аль­тер­на­тив­ні по­ка­ран­ня, най­су­во­рі­ше з яких — поз­бавлен­ня во­лі на строк до трьох ро­ків. Слід­чі дії три­ва­ють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#шахрайка #відповідальність #сайт шепетівки
live comments feed...